x_0e0d9b6c

Твоя постать ясна, величава,

О мій технікум, гордість моя!

Хай по світу гряде твоя слава,

Возвеличує добре ім’я!

Реклама

Титульна сторінка

СОСНИЦЬКИЙ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИЙ ТЕХНІКУМ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ
Циклова комісія бухгалтерських дисциплін

 

 

 

ЗВІТ ПРО ПРОХОДЖЕННЯ ВИРОБНИЧОЇ ПРАКТИКИ
у СТОВ “Нове життя»
Семенівського району Чернігівської області

Студента (ки): 3 курсу 32 групи
галузі знань 0305 «Економіка підприємництва»
спеціальності 5.03050901 «Бухгалтерський облік»
Перекути Кристини Геннадіївни
(П.І.Б. студента)

Керівник: Редько Н.С.
(П.І.Б.)
Оцінка:____________________________

Сосниця, 2014

р.2 Характеристика підприємства

р.2 Харак. підпр.

Зміст курсової роботи

зміст курсової роботи

Екзаменаційні питання 2014

Екзаменаційні питання з навчальної дисципліни «Фінансовий облік» 2014

15.04.2014р.

Проведено відкрите заняття

з навчальної практики «Фінансовий облік»

36 група, викладач Лукаш Р.Є.

30.04.2014

відбудеться тестування студентів

спеціальності 5.03050901

«Бухгалтерський облік»

Програма виробничої практики

Міністерство аграрної політики та продовольства України
Сосницький сільськогосподарський технікум бухгалтерського обліку

Програма
проходження виробничої практики
зі спеціальності 5.03050901 «Бухгалтерський облік»

Орієнтовний план проходження виробничої практики у базовому господарстві

Титульна сторінкаdocx

1. Організаційно-економічна характеристика підприємства
1.1. Організаційна характеристика підприємства:
— рік створення;
— місце знаходження;
— організаційно-правова форма;
— засновники;
— види діяльності за КВЕД (коди і назви);
— ідентифікаційний код.
1.2. Природно-кліматичні умови.
1.3. Спеціалізація та напрямки діяльності.
1.4. Земельна площа, сільськогосподарські угіддя, рілля, сінокоси, пасовища, багаторічні насадження.
1.5. Основні економічні показники (таблиці за даними курсової роботи).
2.Організація облікового процесу на підприємстві
2.1. Чисельний склад облікового апарату ( на підприємстві до облікового апарату належить ____ кількість осіб)
2.2. Розподіл обов’язків за обліковими посадами ( на підприємстві працюють облікові працівники, вказати П,І,Б та обов’язки кожного працівника); посадові інструкції.
2.3. Форма ведення обліку; перелік регістрів синтетичного та аналітичного обліку. (яка на підприємстві застосовується форма ведення бухгалтерського обліку: Журнал головна, журнально-ордерна, автоматизована. Охарактеризувати конкретну форму обліку, вказати її структуру, які регістри застосовуються для ведення аналітичного і синтетичного обліку)
2.4. Робочий план рахунків.(на підставі загального плану рахунків вказати тільки ті рахунки, які відкриваються на підприємстві, пояснити зміни та відхилення)
2.5. Організація документообігу. (прикласти затверджений графіку документообігу)
2.6. Облікова політика на підприємстві. ( прикласти Наказ про облікову політику)
3. Облік необоротних активів
3.1. Які рахунки передбачені в Робочому плані рахунків для обліку необоротних активів ( відкрийте Головну книгу підприємства, ознайомтеся і з ясуйте чи є залишки на рахунках 10,11,12,16)?
3.2. Склад основних засобів за класифікаційними групами (повинні з’ясувати які конкретно засоби належать до основних та вказати їх назву із зазначенням сум).
3.3. Охарактеризувати первинні документи з обліку руху основних засобів та порядок первинного обліку їх за місцями експлуатації (якщо протягом року були операції по надходженню та вибуттю основних засобів за даними Головної книги, з’ясуйте якими документами відображені ці операції, зробити їх копію. З’ясуйте, хто і в яких регістрах веде облік основних засобів у виробничих підрозділах: фермах, бригадах тощо)
3.4. Організація синтетичного та аналітичного обліку основних засобів (З’ясуйте в яких регістрах ведеться аналітичний облік основних засобів, зробіть копії окремих інвентарних карток, в яких регістрах ведеться аналітичний облік залежно від форми обліку на підприємстві : за журнально-ордерною у журналах ордерах – зробіть і приложить копію, за Журнал-Головной – у меморіальних ордерах, також зверніть увагу у на номер меморіального ордеру, контировку, зробити їх копії, за автоматизованої зробіть копії відповідних машинограм)
3.5. Методика нарахування амортизації основних засобів (скласти розрахунок за конкретними даними підприємства).
3.6. Кореспонденція по рахунку 10 «Основні засоби»( оформіть таблицю основної кореспонденції рахунків по надходженню, вибуттю основних засобів, з нарахування амортизації)
3.7. Склад інших необоротних матеріальних активів та їх класифікація, нематеріальних активів (рахунки 11,12).
3.8. Організація первинного, аналітичного та синтетичного обліку інших необоротних матеріальних активів і нематеріальних активів.
3.9. Методика нарахування амортизації інших необоротних активів і нематеріальних активів.
3.10 Кореспонденція рахунків: 11,12.
3.11. Облік довгострокових біологічних активів (ДБА за даними рахунка 16).
3.12. Методи оцінки ДБА.
3.13. Первинний, аналітичний та синтетичний облік ДБА (у тій же послідовності, що і по рахунку 10 см. п.3.3,3.4,3.6).
4. Облік запасів, продукції сільськогосподарського призначення, поточних біологічних активів
4.1. Організація складського господарства (з’ясуйте які є на підприємстві складські приміщення для зберігання зерна, палива, добрив, кормів тощо)
4.2. Звітність матеріально-відповідальних осіб (хто веде облік на складах, їх обов’язки, порядок ведення книги складського обліку або карток складського обліку, Звіту про рух продуктів і матеріалів, зробити копії цих документів та приладить до звіту)
4.3. Документальне оформлення операцій по руху запасів, МШП та продукції с.-г. призначення (з’ясуйте які є види продукції, виробничих запасів та МШП на підприємстві, 4.3.1 вкажіть за якими каналами надходження вони поступають на підприємство:
продукція рослинництва (зерно, картопля, овочі, продукція садівництва, зелена маса, сіно, силос) надходить від урожаю за документами: реєстр приймання зерна вагарем, щоденник надходження с.-г продукції, акт приймання грубих та соковитих кормів тощо, який порядок їх оформлення, зробіть їх копії.
продукція тваринництва (молоко, яйця, вовна, риба, мед) за документами: журнал обліку надою молока, відомість руху молока, щоденник надходження с.-г продукції, який порядок їх оформлення, зробіть їх копії.
продукція промислових виробництв ( борошно, м’ясо, олія, консервація) за документами: відомість переробки молока та молочних продуктів, звіт про переробку продукції тощо), який порядок їх оформлення, зробіть їх копії.
виробничі запаси ( паливо, запасні частини, будівельні матеріали, добрива, засоби захисту тощо)
малоцінні та швидкозношувані предмети (МШП) основний канал надходження придбання у постачальників, та за рахунок підзвітних сум, які при цьому оформлюються документи ( рахунки, накладні), який порядок їх оформлення, зробіть їх копії.
4.3.2 вкажіть які основні канали вибуття:
продукція рослинництва і тваринництва, основна частина призначена для реалізації переробним підприємствам, оформлюються товарно-транспортні накладні , рахунки, приймальні квитанції, податкові накладні, який порядок їх оформлення, зробіть їх копії, решта використовується на підприємстві для посіву (накладні, акт витрати насіння та посадкового матеріалу, який порядок їх оформлення, зробіть їх копії), на корм тваринам (відомість витрати кормів, який порядок їх оформлення, зробіть їх копії), на переробку.
виробничі запаси списуються на витрати виробництва: паливо на роботу автотранспорту та тракторного парку на підставі лімітно-забірних карток , вкажіть який порядок їх оформлення, зробіть їх копії; запасні частини на ремонт на підставі лімітно-забірних карток , вкажіть який порядок їх оформлення, зробіть їх копії; будівельні матеріали на ремонт та будівництво на підставі лімітно-забірних карток , вкажіть який порядок їх оформлення, зробіть їх копії; матеріали с.-г призначення (добрива та засоби захисту) на рослинництво на підставі накладних та Актів на списання добрив вкажіть який порядок їх оформлення, зробіть їх копії;
малоцінні та швидкозношувані предмети передаються в експлуатацію на підставі накладних внутрігосподарського призначення та списуються по закінченню строку експлуатації на підставі акту на списання господарського інвентарю та МШП та вкажіть який порядок їх оформлення, зробіть їх копії;

Облік запасів, МШП та продукції с.-г. призначення у бухгалтерії:
4.4. Які рахунки та субрахунки з обліку запасів, продукції с.-г. призначення та МШП включені до Робочого плану рахунків?
4.5. Методи оцінки запасів продукції с.-г. призначення та МШП (навести приклади).
4,6. Організація синтетичного та аналітичного обліку запасів, продукції с.-г. призначення та МШП (З’ясуйте в яких регістрах ведеться аналітичний облік запасів,МШП та продукції с.-г. призначення, зробіть їх копії , в яких регістрах ведеться синтетичний облік залежно від форми обліку на підприємстві : за журнально-ордерною у журналах ордерах – зробіть і приложить копію, за Журнал-Головной – у меморіальних ордерах, також зверніть увагу у на номер меморіального ордеру, контировку, зробити їх копії, за автоматизованої формою обліку зробіть копії відповідних машинограм)
4,7. Кореспонденція рахунків запасів, продукції с.-г. призначення та МШП ( за каналами надходження та вибуття)
Облік поточних біологічних активів тваринництва
4.8.Документальне оформлення операцій по руху ПБАТ (призначення та порядок оформлення Акта на оприбуткування приплоду тварин, Відомості зважування, розрахунку визначення прирості, акта на переведення тварин з групи і групу, акта на вибуття тварин, товарно-транспортної накладної, накладної внутрігосподарського призначення, рахунків, прибуткових накладних тощо)
4.9.Організація первинного обліку руху ПБАТ на фермі (призначення та порядок ведення Книги руху тварин та птиці на фермі, звіту про рух тварин та птиці на фермі)
4.10. Порядок оцінки ПБАТ (за каналами надходження та вибуття)
4.11. Організація синтетичного та аналітичного обліку ПБАТ.
4.12. Кореспонденція рахунків з обліку поточних біологічних активів за субрахунками 212,213.
5. Облік коштів та розрахунків
5.1. Ліміт залишку готівки в касі та порядок його розрахунку.
5.2. Забезпечення умов зберігання готівки в касі. Договір з касиром про повну відповідальність.
5.3. Порядок оформлення касових документів, їх реєстрація.
5.4. Порядок ведення Касової книги за звітність касира.
5.5. Організація синтетичного і аналітичного обліку касових операцій; кореспонденція рахунку 30 «Каса».
5.6. Вказати назви банків та коди рахунків, МФО (наявність коштів на них на період практики).
5.7. Характеристика платіжних інструментів та виписок банку і порядок їх опрацювання.
5.8. Організація синтетичного і аналітичного по рахунку 31 «Рахунки в банку» у регістрах обліку; кореспонденція.
5.9. Дати загальну характеристику розрахункових операцій з фізичними і юридичними особами та вказати, які рахунки для обліку розрахунків внесені до Робочого плану рахунків ( розрахунки з покупцями і замовниками, розрахунки з підзвітними особами,розрахунки за виданими авансами, розрахунки за нарахованими доходами, розрахунки за претензіями, розрахунки за відшкодуванням завданих збитків, розрахунки з іншими дебіторами, розрахунки з державними цільовими фондами)
5.10. За кожним розрахунковим рахунком вказати первинні документи, в яких фіксуються ці операції.
5.11. Описати організацію синтетичного та аналітичного обліку; вказати кореспонденцію рахунків.
5.12. Чи створюється резерв сумнівних боргів? Якщо створюється, то навести приклад-розрахунок.
6. Облік власного капіталу та забезпечення зобов’язань
6.1. Які рахунки передбачені у Робочому плані рахунків для обліку власного капіталу і забезпечення зобов’язань?
6.2. Зазначити суми власного капіталу (за рахунками).
6.3. Вказати на порядок формування власного капіталу та операції на збільшення і зменшення його (за складовими).
6.4. Які види забезпечень майбутніх витрат і платежів створюються на підприємстві і який порядок їх формування і використання?
6.5. Види цільового фінансування і цільових надходжень, із зазначенням сум та відображення їх в обліку.
7. Облік довгострокових зобов’язань
7.1. Які рахунки з обліку довгострокових зобов’язань включені до Робочого плану рахунків?
7.2. Вказати на зміст господарських операцій, порядок їх оформлення та відображення в регістрах обліку.
8. Облік поточних зобов’язань
8.1. Які рахунки з обліку поточних зобов’язань включені до Робочого плану рахунків?
8.2. Назвати організації-підрядники, організації-постачальники, з якими підприємство вступає у взаєморозрахунки. Охарактеризувати документи щодо нарахування зобов’язань по розрахунках з постачальниками та підрядниками; вказати на організацію синтетичного та аналітичного обліку.
8.3. Вказати і навести приклади-розрахунки податків і платежів до бюджету, що сплачуються підприємством; відобразити кореспонденцію рахунків за нарахованими і сплаченими сумами.
8.4. Вказати на порядок і методику розрахунків з учасниками і відобразити операції в обліку.
8.5. Назвати операції, що відображаються на рахунку 68 «Розрахунки за іншими операціями».
8.6. Вказати на порядок оформлення пакету документів на отримання кредитів; видачу кредиту банками, нарахування відсотків та погашення; відображення в обліку цих операцій.
8.7. Форми, системи оплати праці на підприємстві; регулювання трудових відносин; Положення про оплату праці та основні аспекти його.
8.8. Первинні документи з обліку праці та її оплати, що складаються відповідальними особами центрів відповідальності. Навести приклади-розрахунки нарахування оплати праці працівникам (рослинництва, тваринництва, водіям, адмінперсоналу, тощо).
8.9. Порядок нарахування оплати за час відпустки, допомоги по тимчасовій непрацездатності (навести приклади).
8.10. Порядок групування та узагальнення нарахованої оплати праці за об’єктами обліку.
8.11. Утримання, відрахування із заробітної плати (навести приклади).
8.12. Синтетичний та аналітичний облік розрахунків за виплатами працівникам.
8.13. Нарахування на оплату праці відрахувань на соціальні заходи (навести приклади).
9. Облік витрат, доходів і результатів діяльності
9.1. Назвати рахунки та субрахунки доходів і витрат діяльності, що включені до Робочого плану рахунків. Дати їм коротку характеристику.
9.2. Відобразити господарські операції з обліку доходів і витрат діяльності бухгалтерськими записами.
9.3. Назвати регістри для ведення синтетичного та аналітичного обліку доходів і витрат діяльності.
9.4. Вказати на порядок визначення фінансових результатів діяльності підприємства.
9.5. Вказати на розподіл прибутків або джерела покриття збитків.
10. Облік витрат виробництва
10.1. Назвати види допоміжних виробництв, що функціонують у господарстві.
10.2. Вказати на організацію обліку витрат на утримання та експлуатацію допоміжних виробництв (за видами).
10.3. Методика обчислення фактичної собівартості одиниці роботи допоміжних виробництв.
10.4. Організація обліку витрат з утримання та експлуатації машин і обладнання (МТП).
10.5. Порядок розподілу витрат по МТП та визначення фактичної собівартості транспортних робіт, виконаних тракторами.
10.6. Вказати склад загальновиробничих витрат, їх облік та порядок розподілу і списання.
10.7. Об’єкти основного виробництва (за галузями) та статті витрат.
10.8. Охарактеризувати регістри синтетичного та аналітичного обліку по субрахунках (231,232,233).
10.9. Кореспонденція субрахунків 231,232,233.
10.10.Порядок закриття рахунків основного виробництва в кінці року.
10.11. Калькулювання собівартості продукції (навести приклади-розрахунки).
11. Звітність
11.1 Підготовчі роботи перед складанням річної фінансової звітності (заключні операції та операції на закриття рахунків).
11.2. Складання фінансової звітності.
11.3.Складання ф.50.Основні економічні показники сільськогоспо¬дарського підприємства.
Додатки:
Статут підприємства;
Наказ про облікову політику;
План документообороту;
Посадову інструкцію облікового працівника;
План-графік розподілу обов’язків між працівниками обліку.
За кожним пунктом програми виробничої практики додати копії первинних документів, регістрів синтетичного та аналітичного обліку;
Переписані форми фінансової звітності ф.1, ф.2. та статистичної звітності ф.50.

12. Фотосесія
12.1.Зробити фотознімки у господарстві (у бухгалтерії, у виробничих підрозділах); описати їх.
12.2 Для захисту звіту про проходження виробничої практики підготувати презентацію.

Порядок оформлення
Звіту про проходження виробничої практики
1.На кожен пункт завдання (1-11) дати письмові відповіді на окремих листах (формат А-4) по підпунктах, навести конкретні приклади розрахунків, додати документи, кореспонденцію рахунків вказати на підставі прикладених документів з сумами, регістри синтетичного і аналітичного обліку за тією формою обліку, що є на підприємстві.
2. Підшити у папку у послідовності завдань (1-11).
3. Листи пронумерувати, на додатках поставити (Додаток № _)
4. У розділі Фотосесія прикласти фотознімки , або зробити презентацію та її роздрукувати.
5 Оформити титульну сторінку
6. Строк здачі Звіту про проходження виробничої практики – перший день навчання після практики.
7. Ксерокопії документів та регістрів прикладати забороняється

Список літератури

Література

НОРМАТИВНО-ЗАКОНОДАВЧА БАЗА

1. Про бухгалтерський облік і фінансову звітність в Україні: Закон України від 16.07.99 № 996-14;
2. Про норми відшкодування витрат на відрядження в межах України та за кордон: Постанова КМУ №98 від 02.02. 2011р.,
3. Про затвердження Порядку визначення розміру збитків від розкрадання, нестачі, знищення (псування) матеріальних цінностей: Постанова КМУ № 116 від 22.01.96.
4. Про обчислення середньої заробітної плати (доходу) для розрахунку виплат за загальнообов’язковим державним соціальним страхуванням: Постанова КМУ № 1266 від 26.09.01.
5. Про затвердження порядку обчислення середньої заробітної плати: Постанова КМУ № 100 від 08.02.95.
6. Про затвердження порядку оплати перших п’яти днів тимчасової непрацездатності внаслідок захворювання або травми, не пов’язаної з нещасним випадком на виробництві, за рахунок коштів підприємства, установи, організації: Постанова КМУ № 439 від 6.05.2001 р.
7. Загальні вимоги до фінансової звітності: Національне положення (стандарт) бухгалтерського обліку № 1, затверджено наказом Мінфіну України від 07.02.13 р. № 73
8. Загальні вимоги до фінансової звітності: Положення (стандарт) бухгалтерського обліку № 1, затверджено наказом Мінфіну України від 31.03.99 № 87 (діяв до 19.03 2013 р.).
9. Методичні рекомендації щодо заповнення форм фінансової звітності: наказ МФУ від 28.03.13 р., № 433.
10. Баланс: Положення (стандарт) бухгалтерського обліку № 2, затверджено наказом Мінфіну України від 31.03.99 № 87 (діяв до 19.03 2013 р.).
11. Звіт про фінансові результати: Положення (стандарт) бухгалтерського обліку № 3, затверджено наказом Мінфіну України від 31.03.99 № 87 (діяв до 19.03 2013 р.).
12. Звіт про рух грошових коштів: Положення (стандарт) бухгалтерського обліку № 4, затверджено наказом Мінфіну України від 31.03.99 № 87 (діяв до 19.03 2013 р.).
13. Звіт про власний капітал: Положення (стандарт) бухгалтерського обліку № 5, затверджено наказом Мінфіну України від 31.03.99 № 87 (діяв до 19.03 2013 р.).
14. Виправлення помилок і зміни у фінансових звітах: Положення (стандарт) бухгалтерського обліку № 6, затверджено Наказом Міністерства фінансів України від 28.05.99 № 137.
15. Основні засоби: Положення (стандарт) бухгалтерського обліку № 7, затверджено наказом Міністерства фінансів України від 27.04.2000 р. № 92.
16. Нематеріальні активи: Положення (стандарт) бухгалтерського обліку № 8, затверджено наказом Міністерства фінансів України від 18.10.99 № 242.
17. Запаси: Положення (стандарт) бухгалтерського обліку № 9, затверджено Наказом Міністерства фінансів України від 20.10.99 № 246.
18. Дебіторська заборгованість: Положення (стандарт) бухгалтерського обліку № 10, затверджено наказом Міністерства фінансів України від 08.10.99 № 237.
19. Зобов’язання: Положення (стандарт) бухгалтерського обліку № 11, затверджено наказом Міністерства фінансів України від 31.01.2000 р. № 20.
20. Фінансові інвестиції: Положення (стандарт) бухгалтерського обліку № 12, затверджено наказом Міністерства фінансів України від 26.04.2000 р. № 91.
21. Фінансові інструменти: Положення (стандарт) бухгалтерського обліку № 13, затверджено наказом Міністерства фінансів України від №30.11.2001 р. № 559.
22. Оренда: Положення (стандарт) бухгалтерського обліку №14, затверджено наказом Міністерства фінансів України від 28.07.2000 р. № 181.
23. Дохід: Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 15, затверджено наказом Міністерства фінансів України від 29.11.99 № 290.
24. Витрати: Положення (стандарт) бухгалтерського обліку № 16, затверджено наказом Міністерства фінансів України від 31.12.99 № 318.
25. Податок на прибуток: Положення (стандарт) бухгалтерського обліку № 17 «», затверджено наказом Міністерства фінансів України від 28.12.2000 р. № 353.
26. Фінансовий звіт суб’єкта малого підприємництва: Положення (стандарт) бухгалтерського обліку № 25, затверджено наказом Міністерства фінансів України від 25.02.2000 р. № 39.
27. Виплати працівникам: Положення (стандарт) бухгалтерського обліку № 26 «», затверджено наказом Міністерства фінансів України від 28.10.2003 р. № 601.
28. Діяльність, що припиняється: Положення (стандарт) бухгалтерського обліку № 27, затверджено наказом Міністерства фінансів України від 07.11.2003 р. № 617.
29. Зменшення корисності активів: Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 28, затверджено наказом Міністерства фінансів України від 24.12.2004 р. № 817.
30. Фінансова звітність за сегментами: Положення (стандарт) бухгалтерського обліку № 29, затверджено наказом Міністерства фінансів України від 19.05.2005 р. № 412.
31. Біологічні активи: Положення (стандарт) бухгалтерського обліку № 30, затверджено наказом Міністерства фінансів України від 18.11.2005 р. № 790.
32. Фінансові витрати: Положення (стандарт) бухгалтерського обліку № 31, затверджено наказом Міністерства фінансів України від 28.04.2006 р. № 415.
33. Інвестиційна нерухомість: Положення (стандарт) бухгалтерського обліку № 32, затверджено наказом Міністерства фінансів України від 02.07.2007 р. № 779.
34. Витрати на розвитку корисних копалин: Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 33, затверджено наказом Міністерства фінансів України від 26.08.2008 р. № 1090.
35. Платіж на основі акцій: Положення (стандарт) бухгалтерського обліку № 34, затверджено наказом Міністерства фінансів України від 30.12.2008 р. № 1577.
36. Методичні рекомендації з бухгалтерського обліку запасів: наказ МФУ від 10.01.07 р., № 2.
37. План рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов’язань і господарських операцій підприємств і організацій, затверджений наказом МФУ від 30.11.99р. № 291.
38. Інструкція про застосування Плану рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов’язань і господарських операцій підприємств і організацій, затверджена наказом МФУ від 30.11.99 № 291.
39. Про затвердження спрощеного Плану рахунків бухгалтерського обліку, затверджене Наказом МФУ від 19.04.01 № 186.
40. Про затвердження положення про документальне забезпечення записів у бухгалтерському обліку, затверджене Наказом МФУ № 88 від 24.05.95.
41. Про затвердження Методичних рекомендацій з бухгалтерського обліку біологічних активів: Наказ МФУ № 1315 від 29.12.06.
42. Про затвердження спрощеного Плану рахунків бухгалтерського обліку, затверджене Наказом МФУ від 19.04.01 № 186.
43. Про затвердження типових форм первинного обліку об’єктів права інтелектуальної власності у складі нематеріальних активів: Наказ МФУ № 732 від 22.11.04.
44. Інструкція про службові відрядження в межах України та за кордон: Наказ МФУ №146 від 10.06.99.
45. Методичні рекомендації з організації та ведення бухгалтерського обліку за журнально-ордерною формою обліку на підприємствах АПК, затверджені наказом Мінагрополітики України від 7.03.01 № 49.
46. Положення про ведення касових операцій в національній валюті в Україні: Постанова Правління НБУ №637 від 15.12.04.
47. Порядок ведення касових операцій у національній валюті України, затв. Постановою ПНБУ від 02.02.95 № 21 із змінами і доповненнями.
48. Положення про організацію готівкового обігу і ведення емісійно-касових операцій у банківській системі в особливий період: Постанова Правління НБУ № 46 від 12.02.04.
49. Інструкція про організацію роботи з готівкового обігу установами банків України, затв. Постановою ПНБУ від 20.06.95 №149 із змінами і доповненнями.
50. Інструкція про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у національній та іноземній валютах: Постанова Правління НБУ № 492 від 12.11.03.
51. Інструкція про безготівкові розрахунки в Україні в національній валюті: Постанова Правління НБУ № 22 від 21.01.04.
52. Про затвердження форми посвідчення про відрядження: Наказ ДПАУ № 260 від 28.07.97.
53. Про затвердження форми Звіту про використання коштів, наданих на відрядження або під звіт, та Порядку складання вказаного Звіту: Наказ ДПАУ № 996 від 23.12.2010 р.
54. Про затвердження Методичних рекомендацій з планування, обліку і калькулювання собівартості продукції (робіт, послуг) сільськогосподарських підприємств: Наказ Міністерства аграрної політики України № 132 від 18.05.01.
55. Про затвердження типових форм первинних облікових документів з обліку МШП: Наказ Мінстату України № 145 від 22.05.96.
56. Про затвердження Інструкції зі статистики заробітної плати: Наказ Держкомстату України №5 від 13.01.04.

ОСНОВНА ЛІТЕРАТУРА
1. Бухгалтерський фінансовий облік / Під ред.. Ф.Ф. Бутинця. – Житомир: ПП “Рута”, 2000. – 669с.
2. Бухгалтерський облік в Україні. Основи та практика: навч. посіб./ В.С.Лень, В.В. Гливенко; за ред.. В.С. Леня. – Вид. 4-те – Тернопіль: Навчальна книга – Богдан, 2012. – 752 с.
3. Фінансовий та управлінський облік на сільськогосподарських підприємствах: Підручник / М.Ф.Огійчук, В.Я.Плаксієнко, М.І.Беленкова та ін../ За ред.. проф.. М.Ф.Огійчука. – 5-те вид., перероб. І допов. – К.: Алеута, 2009. – 1056 с.
4. Огійчук М.Ф., Плаксієнко В.Я., Панченко Л.Г. та ін.. Бухгалтерський облік на сільськогосподарських підприємствах: підручник. – 3-тє вид., перероблене і доповнене / За ред. проф.. М.Ф. Огійчука. – К.: Алерта, 2006. – 878с.
5. Огійчук М.Ф., Панченко Л.Г., Сколотій Л.О. та ін.. Практикум з бухгалтерського обліку на сільськогосподарських підприємствах за національними стандартами: навч. посібник / За ред. проф.. М.Ф. Огійчука. – К.: Вища освіта, 2003. – 464 с.
6. Бутинець Ф.Ф. та ін.. Організація бухгалтерського обліку: навч. посіб. –Житомир, 2001.– 576 с.
7. Михайлов М.Г., Телегунь М.І., Кадацька А.М., Баранік О.О. Фінансовий облік в сільськогосподарських підприємствах: навч. посіб. – К.: Центр учбової літератури, 2008. – 472 с.

 

Титульна сторінка

СОСНИЦЬКИЙ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИЙ ТЕХНІКУМ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ

 Циклова комісія бухгалтерських дисциплін

 

 

 

КУРСОВА РОБОТА

з навчальної дисципліни «ФІНАНСОВИЙ ОБЛІК»

на тему: “Облік витрат виробництва та аналіз собівартості продукції”
(за даними  СТОВ “Агросвіт”)

 

 

 

Студента (ки):_______курсу _____група

галузі знань 0305 «Економіка підприємництва»

спеціальності 5.03050901 «Бухгалтерський облік»

_______________________________________

П.І.Б. студента

Керівник: ___________________________

П.І.Б.

Оцінка:____________________________

Члени комісії___________    __________

підпис                          П.І.Б

___________    __________

підпис                          П.І.Б

Сосниця, 2014